De Algemene Verkoopvoorwaarden Tekle B.V. zijn op onze standaard verkoopzaken van toepassing tenzij anders overeengekomen. 

 

1. Toepasselijkheid

 

 

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Tekle B.V., gevestigd te Almere, aldaar kantoorhoudende aan de Huizermaatweg 9 (1273NA), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 72130830 en BTW-nummer NL858997861B01 (Tekle), zaken (de Zaken) levert aan een afnemer (de Klant).
1.2 Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van eenieder die Tekle in het kader van de uitvoering van een Aanbieding of een Overeenkomst inschakelt.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts werking indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Tekle en de Klant zijn overeengekomen.

 

2. Aanbiedingen

 

 

2.1 Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Slechts door ondertekening van een schriftelijke Overeenkomst door Tekle komt een overeenkomst tussen Tekle en de Klant tot stand.
2.2 Tenzij anders aangegeven in de Aanbieding, heeft een Aanbieding en geldingsduur van 14 dagen na dagtekening van de Aanbieding.
2.3 Tekle heeft steeds het recht een Aanbieding te herroepen. Indien de Klant een Aanbieding heeft aanvaard, heeft Tekle het recht de Aanbieding binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in welk geval geen Overeenkomst tot stand komt. Herroeping door Tekle geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

 

3. Prijzen

 

 

3.1 De prijzen die Tekle heeft opgenomen in een Aanbieding of een Overeenkomst zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de Aanbieding of aangaan van een Overeenkomst bekende prijsbepalende factoren, waaronder de inkoopprijs voor Tekle of door de Klant gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke Aanbieding of Overeenkomst. Tekle is gerechtigd de prijzen in een Aanbieding of een Overeenkomst aan te passen aan eventuele wijzigingen in de prijsbepalende factoren die optreden tussen het uitbrengen van
de Aanbieding, respectievelijk het aangaan van de Overeenkomst en het overeengekomen moment van betaling van de Zaken door de Klant.
3.2 Tekle is steeds bevoegd de prijzen (waaronder die opgenomen in Aanbiedingen of Overeenkomsten) aan te passen indien een wettelijke of andere overheidsmaatregel die van invloed is op de prijs, daartoe aanleiding geeft.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief btw, andere belastingen, heffingen, rechten en eventuele niet in de Aanbieding of Overeenkomst vermelde van toepassing zijnde kosten, waaronder kosten voor vervoer en verzekering.
3.4 Op drukfouten in prijslijsten, folders, advertenties, en dergelijke kan tegenover Tekle geen beroep worden gedaan.

 

4. Levering en levertijden

 

 

4.1 Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens door Tekle zijn ontvangen en alle betalingen zijn verricht conform de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Tekle streeft ernaar om de in een Aanbieding of Overeenkomst opgenomen levertijden in acht te nemen, maar deze levertijden zijn slechts streefdata en leveren geen fatale termijnen op. Indien Tekle niet binnen de gestelde levertijd de Zaken aflevert, is zij niet reeds door dit feit in verzuim. Bij overschrijding van de levertijd is de Klant niet gerechtigd te weigeren de Zaken in ontvangst te nemen, en blijft de Klant (voor zover de Zaken nog niet zijn betaald) gehouden tot betaling over te gaan conform de Overeenkomst. De Klant is in geval van een overschrijding van de levertijd niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en de Klant heeft in dat geval ook geen recht op schadevergoeding. Indien de levertijd wordt overschreden als gevolg van door de Klant gewenste wijzigingen in de Aanbieding of Overeenkomst, die Tekle heeft aanvaard, wordt de levertijd verlengd met de tijd die redelijkerwijs benodigd is om te voldoen aan de gewijzigde Aanbieding of Overeenkomst.
4.3 Tekle is steeds gerechtigd de bestelde Zaken in deelleveringen af te leveren. Bij gedeeltelijke levering is de Klant gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen
conform de in de Overeenkomst (of bij gebreke daarvan de op de factuur) opgenomen betalingstermijn.
4.4 Tekle is bevoegd Zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, zoals gewijzigde maar gelijkwaardige hardwarecomponenten, indien het wijzigingen betreft in de te leveren Zaken, de verpakking of documentatie, die vereist zijn om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift, een goede uitvoering van de Overeenkomst of indien het geringe wijzigingen van de Zaken betreft die een verbetering betekenen. Het is de Klant bekend dat hardware voortdurend aan technische wijzigingen onderhevig is. De Klant gaat ermee akkoord dat Tekle Zaken levert in de gangbare versie/uitvoering op het moment van levering.
4.5 De Klant is verplicht om de afgeleverde Zaken onmiddellijk na aflevering te controleren op volledigheid, schade of andere afwijkingen van hetgeen de Klant heeft besteld. Indien sprake is van een onvolledige levering of van schade of andere afwijkingen, dient de Klant dit binnen 24 uur na levering te melden aan Tekle, bij gebreke waarvan haar rechten om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, vervallen.

 

5. Betaling; eigendomsvoorbehoud

 

 

5.1 Betaling van de bestelde Zaken dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst een andere termijn is bepaald. Alle betalingen dienen te worden verricht in euro’s, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten, die worden gesteld op 15% van de factuurwaarde, met een minimum van EUR 40.
5.3 Het is de Klant niet toegestaan om hetgeen hij is verschuldigd aan Tekle te verrekenen met een eventuele vordering van de Klant op Tekle, ongeacht de aard van een dergelijke
vordering.
5.4 Alle aan de Klant geleverde Zaken blijven eigendom van Tekle tot het moment dat Tekle niets meer heeft te vorderen van de Klant in verband met enige Aanbieding of Overeenkomst. De Klant is bevoegd de geleverde Zaken te gebruiken en vervreemden in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Klant is niet bevoegd de Zaken te bezwaren met enig beperkt recht of de Zaken te verhuren. De Klant is voorts niet bevoegd de Zaken te vervreemden buiten de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

6. Garantie

 

 

6.1 Onverminderd het overigens bepaalde in deze Algemene Voorwaarden staat Tekle ervoor in dat de geleverde Zaken overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is gespecificeerd.
6.2 Tekle biedt uitsluitend garantie op de geleverde Zaken indien en voor zover deze door de leverancier en/of fabrikant wordt geboden en Tekle zich jegens de leverancier en/of fabrikant op deze garantie kan beroepen.
6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 dient de Klant eventuele geconstateerde gebreken die niet zichtbaar waren of niet redelijkerwijs door de Klant hadden moeten worden ontdekt bij de inspectie als bedoeld in artikel 4.5, binnen 5 werkdagen schriftelijk en voorzien van een voldoende concrete omschrijving van de geconstateerde gebreken aan Tekle te melden. Indien Tekle overgaat tot reparatie of vervanging, dient de Klant de betreffende Zaken onverwijld op te sturen naar het adres zoals door Tekle opgegeven. Reparatie of vervanging van de gebrekkige Zaken is het uitsluitende redres dat de Klant heeft.
6.4 Na het verstrijken van de in artikel 6.3 vermelde termijn, vervallen alle rechten van de Klant en is Tekle tot geen enkele reparatie, vervanging of schadevergoeding verplicht.
6.5 Indien na inspectie door Tekle blijkt dat de betreffende Zaken geen gebreken vertoonden, komen alle kosten van Tekle en door haar ingeschakelde derden voor rekening van de Klant.

 

7. Aansprakelijkheid

 

 

7.1 Tekle is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van de levering van de Zaken door Tekle, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Tekle of haar leidinggevend personeel.
7.2 Indien Tekle ondanks het bepaalde in artikel 7.1 aansprakelijk is jegens de Klant, is iedere aansprakelijkheid van Tekle, waaronder begrepen enige aansprakelijkheid op grond van artikel 7.3, beperkt tot één vierde van de prijs van de Zaken in verband waarmee de aansprakelijkheid van Tekle bestaat, met een maximum van EUR 5.000 per geval of serie van samenhangende gevallen.
7.3 Tekle is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de Zaken. Tekle is in geen geval aansprakelijk voor verlies aan omzet, gederfde winst, reputatieschade of schade van derden.
Tekle is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan (i) door niet of niet tijdige levering van de Zaken aan Tekle door derden, waaronder leveranciers van Tekle, (ii) ingeval van overmacht aan de zijde van Tekle, (iii) indien de Klant de Zaken zelf heeft gerepareerd of er op enige wijze veranderingen in, aan of op heeft aangebracht, (iv) ingeval van gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de Zaken geschikt zijn conform de bij de Zaken behorende handleiding of andere documentatie, (v) ingeval van onoordeelkundig gebruik, (vi) door
software van derden die op de Zaken is geïnstalleerd, (vii) ten gevolge van verlies, vernietiging of verminking van data, (viii) als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, en/of (ix) door andere hardware waarmee de Zaken zijn gekoppeld of gecombineerd.

 

8. Annuleringen en retourzendingen

 

 

De Klant is slechts gerechtigd een Overeenkomst of Aanbieding te annuleren of de geleverde Zaken aan Tekle te retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tekle, aan welke toestemming Tekle voorwaarden kan verbinden, waaronder de betaling van een vergoeding.

 

9. Algemene bepalingen; toepasselijk recht; bevoegde rechter

 

 

9.1 Deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle Aanbiedingen en Overeenkomsten met de Klant worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van de regels omtrent het conflictenrecht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing op de Algemene Voorwaarden, Aanbiedingen of Overeenkomsten.
9.2 Tekle behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten met de Klant ontstaan nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Klant zijn toegezonden.
9.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden (waaronder enig geschil over de geldigheid of toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden), een Aanbieding of een Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.